MŁODE TALENTY

Regulamin

DEFINICJE

 1. Usługodawca - Proclever Patryk Olejniczak.
 2. Serwis - portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL www.mlodetalenty.pl, do którego uprawniony jest Usługodawca.
 3. Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie Serwisem.
 4. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu.
 5. Rejestracja - proces zakładania Konta.
 6. Konto Użytkownika - wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Użytkownik otrzymuje możliwość obserwowania oraz dodawania opinii do Ogłoszeń.
 7. Firma - przedsiębiorca oferujący usługi w zakresie zajęć dla dzieci; organizator zajęć.
 8. Konto Firmy - wpis w bazie danych Serwisu, za pomocą którego Firma może dodawać ogłoszenia.
 9. Login - nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w Serwisie.
 10. Ogłoszenie - oferta Firmy, dotycząca usług zajęć dla dzieci.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.
 3. Dane kontaktowe podawane przez Firmę mogą być wykorzystywane wyłącznie do czynności mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji na temat usług lub ustalenie szczegółów rozpoczęcia współpracy. Wykorzystywanie danych kontaktowych Firmy do innych celów (np. do celów reklamowych) jest zabronione.
 4. Kopiowanie lub rozpowszechnianie fragmentów bądź całych treści serwisu do celów innych niż dozwolonego użytku prywatnego jest zabronione.
 5. Serwis służy wyłącznie dodawaniu Ogłoszeń związanych z zajęciami przeznaczonych dla osób niepełnoletnich. Oznacza to całkowity zakaz informowania w treści ogłoszenia o innych usługach.
 6. Ogłoszenia mogą dodawać firmy oferujące zajęcia dla osób niepełnoletnich.

 

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna. Rejestracja Konta Użytkownika i Konta Firmy odbywa się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego online.
 3. W celu Rejestracji Użytkownika lub Firmy należy podać adres email oraz hasło.
 4. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto. Nie jest dopuszczalnie udostępnienie Konta Użytkownika innym Użytkownikom lub Firmom, ani korzystanie z innych Kont Użytkowników lub Firm. Użytkownik powinien zachować swoje hasło do Konta Użytkownika w tajemnicy.
 5. Jedna Firma może posiadać wyłącznie jedno konto. Nie jest dopuszczalnie udostępnienie Konta Firmy innym Firmom lub Użytkownikom, ani korzystanie z innych Kont Firm lub Użytkowników. Firma powinna zachować swoje hasło do Konta Firmy w tajemnicy.
 6. W nazwie loginu Użytkownika nie mogą znajdować się wyrazy wulgarne, obraźliwe lub kojarzące się z przemocą. Konta Użytkowników o takiej nazwie loginu będą usuwane przez Administratora.
 7. Login użytkownika jest widoczny w adresie jego profilu i wszystkich jego komentarzach i opiniach.
 8. Login Firmy jest widoczny w jego Ogłoszeniach.
 9. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez Firmę lub Użytkownika na jego odpowiedzialność.
 10. Firma jest zobowiązana do uzupełnienia wymaganych informacji w dodawanych ogłoszeniach zgodnie z prawdą.
 11. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Firmy, jeśli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z prawdą.
 12. Usługodawca może skasować konto Firmy w przypadku gdy:
 13. Firma zakłada wiele Kont Firm,
 14. Firma dodaje fałszywe Ogłoszenia,
 15. Firma dodaje Ogłoszenia z ofertami nie przeznaczonymi dla osób niepełnoletnich,
 16. Treści dodane przez Firmę zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 17. Firma wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych, informacji o zmianach w Serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości od Administratora.
 18. Firma wyraża zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

 

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi Firma.
 2. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter, gdy nie wymaga tego ich pisownia.
 3. Ogłoszenie musi być zgodne z prawdą.
 4. Ogłoszenie musi być związana z działalnością serwisu, czyli zajęć dla osób niepełnoletnich.
 5. Ogłoszenie należy dodać do odpowiedniej kategorii i podkategorii.
 6. Ogłoszenie musi zawierać prawidłową, sprecyzowaną lokalizację w przypadku zajęć stacjonarnych.

 

ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek ogłoszenia dodane przez Firmę, w szczególności za kompletność, rzetelność, prawdziwość i przydatności informacji.
 2. Usługodawca nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez Firmę, w szczególności za jakiekolwiek zdarzenia do których doszło podczas zajęć świadczonych przez Firmę, jak również za efekty usług świadczonych przez Firmę.
 3. Usługodawca nie odpowiada za odbycie się zajęć lub innych usług świadczonych przez Firmę w terminach określonych przez Firmę w ogłoszeniu.
 4. Usługodawca nie odpowiada za anulowanie zajęć przez Firmę.

 

 

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ, BLOKADA KONT

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania Kont oraz ogłoszeń na prośbę Firmy lub Użytkownika.
 2. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest na prośbę wysłaną z adresu mailowego powiązanego z kontem. Umożliwia to weryfikację osoby zgłaszającej prośbę i zapobiega usunięciu danych na prośbę nieupoważnionych do tego osób. W przypadku braku dostępu do adresu email powiązanego z kontem w Serwisie, Administracja ma prawo do zastosowania innego sposobu weryfikacji.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania kont oraz ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo. Usunięcie konta lub ogłoszenia wiąże się z otrzymaniem powiadomienia na adres email powiązany z kontem Firmy lub Użytkownika.
 4. Konta Firm lub Użytkowników nagminnie łamiących regulamin mogą zostać zablokowane na stałe lub tymczasowo. Oznacza to brak możliwości zalogowania się na konto i brak możliwości samodzielnego dokonywania w nim jakichkolwiek zmian, jak również brak możliwości ponownej rejestracji. Zmiany na zablokowanym koncie są możliwe po uprzednim kontakcie z Administracją.

 

DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowane Firmy wyrażają zgodę na wystawianie opinii ofertom zawartych w ich Ogłoszeniach.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy mogą dodawać opinie o ofercie zawartej w Ogłoszeniu.
 3. Opinie mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy korzystali z zajęć w danej Firmie.
 4. Użytkownik może dodać tylko jedną opinię do danego Ogłoszenia.
 5. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.
 7. W treści opinii nie mogą znajdować się adresy bądź nazwy innych stron internetowych.
 8. W treści opinii nie mogą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe innych użytkowników.
 9. W treści opinii nie mogą znajdować się treści wulgarne bądź obraźliwe.
 10. W treści opinii nie mogą znajdować się dane o konkurencji wobec firmy.
 11. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych bądź udostępniających dane Ogłoszenie.

 

USUWANIE I BLOKADA OPINII

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danej Firmy (np. dotyczą treści ogłoszenia lub są zapytaniem o ofertę), a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.
 2. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii Firmom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP Firmy lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania Firmy.
 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokady kont Firm lub Użytkowników działających na szkodę innych Firm lub Użytkowników (np. przez dodawanie negatywnych opinii FIrmom).
 4. Administrator usunie opinie w przypadku nakazu wynikającego z wyroku sądowego.
 5. Administrator może usunąć opinie w szczególności, gdy jej treść jest niezgodna z regulaminem, narusza dobre imię osób trzecich lub firm oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. Administracja serwisu może tymczasowo dezaktywować opinię na czas jej weryfikacji. W przypadku braku weryfikacji opinii, pozostaje ona nieaktywna.
 7. Firmy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom.
 2. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.